Leidingbouw

Van water tot gas en van warmte- & koudeleidingen tot (petro)chemische ‘verbindingen'. Litran is een specialist op het gebied van boven- en ondergrondse leidinginfrastructuur. Van nieuwbouw tot reconstructie en van transport tot distributie. We realiseren leidingen in iedere diameter en variërend van enkele meters tot vele kilometers lang.

Transportleidingen

Naar een opslagplaats om de hoek of een distributiepunt kilometers verderop. Litran bouwt (petro)chemische drukleidingen voor het transport van aardgas, olie, benzine, kerosine, stikstof, waterstof, zuurstof of CO2.  Nieuwbouw of reconstructie, boven- of ondergronds. In uiteenlopende diameters en lengtes.

Wanneer het gaat om de aanleg van de grote transport- en pijpleidingen geldt Litran als referentie. Gesteund door een brede expertise, realiseert Litran de infrastructuur-verbindingen voor gas, vloei- en brandstoffen.

Water

Men staat er niet bij stil; Maar wanneer het drinkwater uit de kraan stroomt, betekent dit het einde van een lange weg. Het water werd ergens ontgonnen, behandeld en getransporteerd tot drinkwater van de hoogste kwaliteit.

Litran legt verbindingen doorheen de volledige watercyclus: Van grote aanvoercollectoren en koelwaterleidingen tot de uitgekiende waterbehandeling in de productiecentra.  Van de aanvoer in grote diameters voor de grootverbruiker tot en met de aansluiting in de particuliere woning.  Litran verzorgt jaarlijks zo een 9.000 tal huisaansluitingen in het hele land.

Gas

Stoom en gassen transporteren via leidingen kent geen geheimen voor Litran. Met een grote berg ervaring pakt Litran vanaf conceptfase complexe stoom- en gastransportvraagstukken op om zo tot een uitgekiende oplossing te komen. Met zowel ervaring op industriële sites als openbaar domein, boven- en ondergronds, kan elke verbinding gerealiseerd worden.

Product

Het uitwisselen van vloeibare producten wordt steeds belangrijker binnen en tussen bedrijven.

Litran maakt de verbinding binnen en tussen industriële sites. In het open veld of in stedelijk gebied. Met of zonder boringen voor het kruisen van (water)wegen of spoorlijnen. Greenfield of brownfield.  Wat de vraag ook is, met haar kennis en ervaring komt Litran tot een goede oplossing. Samen met onze opdrachtgevers denken we na over het meest optimale tracé en de juiste diameter voor de stalen leiding. Met de inzet van haar ingenieurs in een vroeg stadium kan Litran het verschil maken in het vinden van een optimale oplossing. Van ontwerp tot engineering en van realisatie tot beheer en onderhoud.

Energietransport

Warmtenetten

Industriële restwarmte inzetten voor stadsverwarming of verwarming van bedrijven. Opslag van warmte en koude. Transport over tientallen kilometers en een warmte-verbinding realiseren binnen bestaande infrastructuur. Een gespecialiseerde aanpak dringt zich op. Litran ontwerpt, bouwt en onderhoudt warmtenetten. Met een scherpe en praktische blik vinden onze ingenieurs een slimme oplossing voor gelijk welke uitdaging.

Stoomnetten

Vraag en aanbod koppelen binnen en tussen bedrijven op gebied van energie in de vorm van stoom.

Waterstof (H2)

Binnen het energietransitie vraagstuk speelt waterstof meer en meer een prominente rol. Waterstof dient als energiedrager en als opslagmedium voor energie. Ook bij het ontwerp en de aanleg van waterstofleidingen speelt Litran haar rol.

Huisaansluitingen

Litran komt ook ‘achter de voordeur'. We brengen onder andere gas, water en stadsverwarming tot aan de meterkast. We realiseren fijnmazige distributienetten. Van ontwerp tot engineering en van realisatie tot beheer en onderhoud.

Nieuwbouw of sanering. In open ontgraving of met een ‘raket' door de grond om voortuinen of bedrijfsterreinen te sparen. Samen met onze opdrachtgever komen we tot een maatwerk aanpak van het project. Onze toegevoegde waarde:

Litran is een ‘one stop shop'. De grond hoeft maar één keer open omdat we het totale pakket aan ondergrondse netwerken en huisaansluitingen kunnen leveren. Inclusief kabels voor elektriciteit, internet, televisie en telefoon.

Rioolrenovatie

Soms gaan rioleringen lekken. Waterlekken kunnen nefaste gevolgen hebben voor infrastructuur en gebouwen. Teneinde te vermijden omslachtige en ingrijpende werkzaamheden uit te gaan voeren, kan met rioolrenovatietechnieken heel wat ellende beperkt worden. Via het relinen van rioolbuizen kunnen we bestaande rioolsystemen een levensverlenging geven.

Maatwerk

Geen enkele leiding is gelijk. Lengte en verloop van het tracé, bodemstructuur en condities, green field of brown field, kruisingen van (water)wegen of spoorlijnen, boringen: Ieder project is uniek en Litran levert dan ook een  oplossing op maat. Van idee tot engineering en van realisatie tot beheer en onderhoud.

Van concept tot uitvoering

Litran heeft de ervaring en expertise in huis tot een succesvolle realisatie van het warmtenet. In het open veld of in stedelijk gebied. Met of zonder boringen voor het kruisen van (water)wegen of spoorlijnen. En dit vanaf de engineering van het eerste concept tot de eigenlijke uitkoppeling van de warmte.

Gekwalificeerd en gecertificeerd

Voor de aanleg van de transport- en pijpleidingen beschikken we over modern equipment en gekwalificeerde medewerkers met kennis en expertise over een breed gamma van leidingen. We werken bij Litran altijd volgens de veiligheidseisen en geldende normen. Daarnaast zijn we onder meer ISO 9001 en VCA-P gecertificeerd.

Zin om samen te werken?